"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1)


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ


Στην ιστοσελίδα αυτή οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου μπορούν να βρουν βιντεάκια στα οποία ακούν να διαβάζεται το αρχαίο κείμενο στην πρωτότυπη μορφή του (αρχαία ελληνικά) όσο και στη νεοελληνική του μετάφραση.

Τα βίντεο είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα
http://www.ellinikoslogos.gr/------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά.
Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλά τούς ἄλλους εἰργάζετο.
Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτὸν ὁ πατὴρ ρυθμίζειν λόγῳ∙
ἐπεί δὲ οὐκ ἐπείθετο πρὸς τοὺς δικαστάς ἤγαγε
καὶ ὅσα αὐτῷ ἐτετόλμητο ἀκριβῶς κατηγόρησε,
καὶ ᾔτει παρὰ τῶν δικαστῶν ἀποκτεῖναι τὸν νεανίσκον.
Οἱ δὲ ἐξεπλάγησαν καὶ ἀμφοτέρους ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον.
Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη:
«εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;».
[Μέρος Α΄]
Αἰλιανοῦ, Ποικίλη Ἱστορία, 1. 34(διασκευή)[Μέρος Α΄]

Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα·
ἐπεί καὶ ὅταν τῶν φυομένων θριδακινῶν τάς ἐκφύσεις τάς πικράς ἀφαιρῶ,
οὐδὲν ἡ μήτηρ αὐτῶν λυπεῖται, ἀλλὰ θάλλει μᾶλλον καὶ γλυκίων γίνεται».
Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μὲν τὸν ἄνδρα
καὶ τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα,
εἰπών ὅτι ὁ περὶ τῶν ἰδίων παίδων οὕτω δικαίως ἀποφαινόμενος πάντως
καὶ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀκριβὴς ἔσται δικαστὴς καὶ ἀδέκαστος,
ἀφῆκε δὲ καὶ τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας,
ἀπειλῶν αὐτῷ θανάτου,
ἐὰν ἀδικῶν
φωραθῇ ἕτερα.
[Μέρος Β΄]


Αἰλιανοῦ, Ποικίλη Ἱστορία, 1. 34 (διασκευή)
[Μέρος Β΄]

------------------------------------------------------------------------------------


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου